امکان خريد اينترنتي و دريافت بليط الکترونيکي و افزايش اعتبار از طريق کارت شتاب مقدور مي باشد
امکان خريد اينترنتي و دريافت بليط الکترونيکي و افزايش اعتبار از طريق کارت شتاب مقدور مي باشد سایر اعلانات