مسئوليت کنترل مدارک و ويزاي مسافرين محترم خارجي بعهده دفاتر رزرو گيرنده و مسافرين محترم مي باشد .
مسئوليت کنترل مدارک و ويزاي مسافرين محترم خارجي بعهده دفاتر رزرو گيرنده و مسافرين محترم مي باشد .سایر اعلانات