مسئوليت اخذ و ارائه گواهي پزشک بر اساس قوانين سازمان هواپيمايي جهت مسافرين باردار و يا بيمار بعهده
مسئوليت اخذ و ارائه گواهي پزشک بر اساس قوانين سازمان هواپيمايي جهت مسافرين باردار و يا بيمار بعهده  مسافرين محترم مي باشدسایر اعلانات