ثبت شماره کد ملي و تلفن و ايميل مسافرين محترم جهت اعلام تغييرات احتمالي درکليه پروازها الزامي است
ثبت شماره کد ملي و تلفن و ايميل مسافرين محترم جهت اعلام تغييرات احتمالي درکليه پروازها الزامي استسایر اعلانات