وارد کردن اسامي به فارسي و لاتين در کليه پروازها الزامي است
وارد کردن اسامي به فارسي و لاتين در کليه پروازها الزامي استسایر اعلانات